ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

ТЗ-ийн дугаар:
MV-017111
Нэр:
Урд цагаан овоо
Төрөл:
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Статус:
Хүчин төгөлдөр
Эзэмшигч:
Степ голд
Талбай /га/:
5492.63

 

СОЛБИЦОЛ:

##УртрагӨргөрөг
1 1 112° 41' 32.1'' 48° 24' 35''
1 2 112° 41' 32.1'' 48° 27' 27''
1 3 112° 45' 43'' 48° 27' 27''
1 4 112° 45' 43'' 48° 28' 14''
1 5 112° 49' 20'' 48° 28' 14''
1 6 112° 49' 20'' 48° 26' 44''
1 7 112° 48' 48'' 48° 26' 44''
1 8 112° 48' 48'' 48° 24' 35''

Степ Голд компани нь үйл ажиллагааныхаа бүхий л үе шатанд Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, журам, стандартуудыг баримтлан ажиллахаас гадна Олон улсын түвшинд мөрдөгддөг стандарт шаардлагуудыг ханган ажиллаж байна. Мөн үйл ажиллагааныхаа бүхий л үе шатуудад байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн хэрэгжүүлэх замаар байгальд учрах сөрөг нөлөөллийг боломжит хамгийн доод түвшинд хүртэл бууруулж, тогтвортой хөгжлийг дэмжих, хариуцлагатай уул уурхайг цогцлоохыг эрхэм зорилгоо хэмээн тодорхойлж байна.

Степ голд компанийн ашиглалтын лицензтэй нийт 5492.6 га газрын зөвхөн 426га газарт бүх үйл ажиллагаа явагдах бөгөөд энэ нь нийт талбайн 7.78 хувь буюу Цагаан-Овоо сумын газар нутгийн 0.04 хувийг эзлэж байгаа юм. Төсөл хэрэгжих 12-16жилийн хугацаанд 300га талбайд олборлолт хийгдэж, үлдсэн 126 га талбайд ажилчдын кемп, үйлдвэрийн барилга, засварын байгууламж зэрэг үйл ажиллагаа явагдах юм.

Хариуцлагатай уул уурхай

Хамтын хөгжил