Зорилго

Төрөөс уул уурхай, эрдэс баялгийн салбарт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, бодлого, хэрэгжилтийг орон нутагтаа зохион байгуулж таниулах, иргэдэд сурталчилан таниулах, иргэдийг үнэн бодит мэдээллээр хангах, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх замаар ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ